Kategorie
Zdrowie

Kłamstwo ma krótkie nogi

Warto ten artykuł przeczytać , choć jego autor jest światowej klasy ekspertem chorób wirusowych u zwierząt, w tym stosowanej w tym obszarze diagnostyki . Chodzi dokładnie o ten sam test real PCR jakiego władza używa to manipulacji poziomem “pandemii” i tworzenia na tej podstawie represyjnych norm i wynikających z niej zakazów i ograniczeń, gwałcących elementarne prawa człowieka.

Autor artykułu : Prof. Tomasz Stadejek absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. W 1996 roku uzyskał tytuł doktora nauk weterynaryjnych, a w 2002 doktora habilitowanego. W 2007 roku Prof. Stadejek został nominowany przez Światową Organizację Zdrowia Zwierząt (O.I.E.) do pełnienia funkcji eksperta w zakresie PRRSV. Jest członkiem Grupy Badawczej Arteriwirusów w Międzynarodowym Komitecie Taksonomii Wirusów. Jest także posiadaczem dyplomu European College for Porcine Health Management, gdzie w latach 2009-2012 pełnił funkcję sekretarza.

“Interpretacja wyników PCR jest pozornie prosta. Lekarze weterynarii muszą być świadomi pewnych ograniczeń metody i krytycznie interpretować wyniki badań diagnostycznych z jej wykorzystaniem. Na przykład dodatni wynik PCR dowodzi obecności kwasu nukleinowego patogenu w badanej próbce lecz nie świadczy, że zawiera ona zakaźny wirus.

Real time PCR pozwala na oznaczenie zawartości wirusa w próbce. Wynik reakcji jest wyrażany w wartości Ct (threshold cycle), która oznacza kolejny numer cyklu PCR, w którym aparat wykrył emisję określonej fluorescencji z probówki reakcyjnej. Im niższa wartość Ct, tym wyższa liczba cząstek wirusa w badanej próbce. Na przykład próbkę z Ct 20 można uznać za wysoko dodatnią a próbkę z Ct 35 za słabo dodatnią. Niekiedy fluorescencja jest emitowana z próbówki w końcowych cyklach real time PCR, np. >38. Czy zawsze taki wynik można interpretować jako słabo dodatni?

Niekiedy wynik taki może być rezultatem spontanicznego rozpadu sondy, co jest trudne do odróżnienia od nukleolizy w wyniku działania polimerazy DNA. Do takiego zjawiska może dochodzić więc również w przypadku braku PRRSV w próbce.

Znaczenie tego niekorzystnego zjawiska jest szczególnie ważne w przypadku monitoringu populacji wolnych od PRRSV. Konieczne jest wtedy przeprowadzenie badań uzupełniających, np. przy użyciu testu ELISA. Niestety niektóre laboratoria diagnostyczne w Europie nie przedstawiają wyników real time PCR w postaci wartości Ct. Zamiast tego wynik badania jest określany jako dodani lub ujemny. Przydatność takiego sformułowania w interpretacji wyniku przez lekarza jest ograniczona i w niektórych przypadkach może prowadzić do podejmowania błędnych decyzji w odnośnie programu zwalczania PRRS.

Uwagi praktyczne
• Żaden z obecnie dostępnych testów PCR nie jest zdolny do wykrycia wszystkich istniejących szczepów PRRSV.
• Ujemny wynik PCR w badaniu kilku przypadkowych próbek z danej fermy nie dowodzi braku zakażenia PRRSV w obiekcie.
• Dodatni wynik PCR dowodzi obecności kwasu nukleinowego PRRSV w badanej próbce lecz nie mówi o obecności w niej zakaźnego wirusa.”

Dariusz Nejman

Dodaj komentarz: