Kategorie
covid-19

Niekonstytucyjny nakaz zasłaniania ust i nosa

Od początku „pandemii” trwa nieustająca batalia z przepisami produkowanymi przez posłów PIS i rząd PIS. Wszystkie przepisy ograniczające prawa obywatelskie, jakie wytworzył PIS i jego rząd od początku pandemii, były i są oczywiście niekonstytucyjne, także te jakie miały uczynić obowiązek zakrywania ust i nosa zgodnymi z obowiązującym prawem. Podzielam pogląd że ustawowa delegacja zawarta w art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, upoważniająca do wydawania rozporządzeń nakazujących zakrywanie ust i nosa jest sprzeczna z art. 92 Konstytucji, bo delegacja nie zawiera wymaganych wytycznych co do osób wobec których ten nakaz może być adresowany. W stanie epidemicznym nie ma jakichkolwiek podstaw by taki nakaz skierować do osób zdrowych. Rząd argumentuje to tym, że mogą być chorzy bezobjawowi. No tak, chorzy bezobjawowi jak najbardziej, ale nie ma zdrowych bezobjawowych. Rząd miał już tyle czasu by przebadać całe polskie społeczeństwo, czego nie zrobił , więc nie może skutków tego zaniedbania przerzucać na obywateli, arbitralnie wrzucać wszystkich do jednego worka. Stan epidemiczny tego nie uzasadnia.

Niezależnie od powyższego zasadnicze wątpliwości budzi wprowadzanie obostrzeń w okresie trwania jedynie stanu epidemicznego lub stanu zagrożenia epidemią. Artykuł 46b ustawy 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1845) stanowi, że w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 46a, można ustanowić wymienione w kolejnych punktach ograniczenia.

Zwracam szczególną uwagę na zwrot użyty w treści art. 46b „O KTÓRYM MOWA W ART.46A”. Ustawodawca wyraźnie podaje, że ograniczenia, nakazy i zakazy, obowiązki, wymienione w kolejnych punktach artykułu 46b i 46bb, mogą być wprowadzane TYLKO NA WARUNKACH PRZEWIDZIANYCH PRZEZ PRZEPIS ART.46A. Zajrzyjmy zatem do tego przepisu. Oto jego brzmienie : „W przypadku wystąpienia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego o charakterze i w rozmiarach przekraczających możliwości działania właściwych organów administracji rządowej i organów jednostek samorządu terytorialnego. W obowiązującym porządku prawnym sytuacja w której następuje przekroczenie możliwości działania właściwych organów administracji rządowej i organów jednostek samorządu terytorialnego to STAN NADZWYCZAJNY. Takie sytuacje definiuje art. 228 pkt 1 Konstytucji zgodnie z którym : W sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające, może zostać wprowadzony odpowiedni stan nadzwyczajny: stan wojenny, stan wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej.

O powyższym przesądza analiza przepisów ustaw regulujących stany nadzwyczajne, przede wszystkim art. 7 ustawy z dnia 15 września 2017 r o stanie klęski żywiołowej ( Dz.U. 2017, poz. 1897 ) zgodnie z którym : w czasie stanu klęski żywiołowej organy władzy publicznej działają w dotychczasowych strukturach organizacyjnych państwa i w ramach przysługujących im kompetencji, z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy. Przepis ten wyraźnie mówi o tym , że przepisy ustawy udzielają organom kompetencji wykraczających poza ich normalne uprawnienia, a więc umożliwiających opanowanie stanu przekraczającego możliwości działania organów. Identyczny przepis zawiera Ustawa z 21 czerwca 2002 o stanie wyjątkowym ( Dz.U. 2002, Nr 117, poz. 985 ). Zgodnie z art. 8. tej ustawy : w czasie stanu wyjątkowego organy władzy publicznej działają w dotychczasowych strukturach organizacyjnych państwa i w ramach przysługujących im kompetencji, z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy. Nie inaczej brzmią przepisy Ustawy z dnia 29.08.2002 roku stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z art. 9. tej ustawy w czasie stanu wojennego organy władzy publicznej działają w dotychczasowych strukturach organizacyjnych państwa i w ramach przysługujących im kompetencji, z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy.

Reasumując , Rozporządzenie przewidujące obostrzenia , o jakich mowa w art.46b i art.46bb mogą być wydawane tylko w przypadku OGŁOSZENIA JEDNEGO ZE STANÓW NADZWYCZAJNYCH, O JAKICH MOWA W ART. 228 PKT 1 KONSTYTUCJI RP. Wydawanie takich rozporządzeń w stanie epidemicznym lub w stanie zagrożenia epidemicznego wykracza poza delegacje ustawową.

Dariusz Nejman

Dodaj komentarz: