Kategorie
covid-19

Walka z terrorem państwowym jest naszym obowiązkiem

W internecie pojawiło się wiele cennych i dobrze napisanych instrukcji postępowania w przypadku kontroli służb związanych z wdrażaniem ograniczeń zalecanych przez rząd w związku z plandemią. Najważniejsza i najcenniejsza informacja to ta, że policja i sanepid mogą nakładać kary za nie zastosowanie się do obowiązku zakrywania ust i nosa tylko wobec osób chorych lub wobec których istnieje uzasadnione podejrzenie że są chore ( art. 50-53 Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ).

Warto spojrzeć na sprawę z punktu widzenia granic wykonywania przez policjantów, pracowników SANEPIDU obowiązków służbowych i rozkazów. Zgodnie z art. 58 § 2 Ustawy o Policji Policjant obowiązany jest odmówić wykonania rozkazu lub polecenia przełożonego, a także polecenia prokuratora, organu administracji państwowej lub samorządu terytorialnego, jeśli wykonanie rozkazu lub polecenia łączyłoby się z popełnieniem przestępstwa. Nie ulega wątpliwości, że zmuszanie osób zdrowych, u których nie występują objawy choroby do zakrywania ust i nosa, stosowanie wobec nich przymusu bezpośredniego, usiłowanie karania tych osób mandatami, wnioskowanie o wszczęcie postępowania karnego lub administracyjnego stanowi przestępstwo z art.231 Kodeksu karnego przekroczenia uprawnień.

Z tych względów radzę aby w przypadku kontroli policji domagać się przeprowadzenia oględzin zewnętrznych osoby , wskazujących na chorobę lub na istnienie jej objawów, zgodnie z art.207§1 k.p.k. i żądać sporządzenia protokołu z tych czynności zgodnie z art. 143 §1 pkt 3 k.p.k. Musicie dopilnować by w tym protokole policjanci podali dokładnie okoliczności jakie uzasadniły oględziny, swoje dane, wynik oględzin, oraz wasze oświadczenie że jesteście zdrowi i nie macie objawów. Taki protokół jest niepodważalnym dowodem, za pomocą którego można wykazać, że kontrolujący, wykonując rozkaz lub polecenie służbowe, popełnili przestępstwo.

Kontrola SANEPIDU nie oznacza wcale pogorszenia naszej sytuacji, wręcz przeciwnie, albowiem taka kontrola prowadzona jest na podstawie przepisów Kodeku postępowania administracyjnego. W przeciwieństwie do kontroli policji, gdzie nie zawsze musi być sporządzony protokół , SANEPID zawsze musi go sporządzić, zgodnie z z art.68 k.p.a. I w tym przypadku musimy dopilnować, by kontrolujący wpisał do protokołu z jakich przyczyn poddał nas kontroli oraz nasze oświadczenie że jesteśmy zdrowi i nie mamy objawów choroby.

W przypadku pracowników SANEPIDU mamy dwa reżymy prawne które możemy wykorzystać do pociągnięcia pracownika SANEPIDU do odpowiedzialności . Pierwszy to Kodeks pracy, albowiem zgodnie z art. 100 Kodeku pracy pracownik ma obowiązek odmówić wykonania polecenia służbowego jeżeli są one sprzeczne z prawem. Drugi to przepisy art. 6 i art. 7 Kodeksu postępowania administracyjnego , zgodnie z którymi organy administracji działają na podstawie przepisów prawa oraz stoją na straży praworządności. I w tym przypadku zmuszanie przez Inspekcję osób zdrowych, u których nie występują objawy choroby, do zakrywania ust i nosa, stosowanie wobec nich przymusu bezpośredniego, usiłowanie karania tych osób karami, wydawanie decyzjo ukaraniu, wnioskowanie o wszczęcie postępowania karnego stanowi przestępstwo z art.231 Kodeksu karnego przekroczenia uprawnień.

Musimy mieć świadomość kiedy funkcjonariusz publiczny, policjant, pracownik SANEPIDU przekracza swoje uprawnienia.

Ustalenie, że funkcjonariusz publiczny przekroczył swoje uprawnienia wymaga nie tylko ustalenia, że dokonana przez niego czynność leży poza zakresem przyznanych mu uprawnień, ale również ustalenia, że pozostaje ona w formalnym lub merytorycznym związku z działalnością służbową tego funkcjonariusza ( wyrok SA we Wrocławiu z dnia 23.01.2019 roku sygn.akt II AKa 405/18 ).

Rażącym naruszeniem prawa jest stan, w którym bez żadnej wątpliwości i wahań możemy powiedzieć, bez potrzeby odwoływania się do szczegółowej oceny okoliczności sprawy, że naruszono prawo w sposób oczywisty ( Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20.03.2014 roku SNO 2/14 ).

Obraza przepisów postępowania to naruszenie norm procesowych w toku postępowania i w samym orzeczeniu przez: zaniechanie określonych nakazów przewidzianych w procedurze, działanie sprzeczne z określonymi normami statuującymi zakazy danego działania, naruszenie przepisów odnoszących się do samego orzekania ( Wyrok Sądu Najwyższego z 26.11.2013 roku sygn.akt WA 26/13 ).

Aby przypisać sprawcy popełnienie przestępstwa z art. 231 § 1 k.k., funkcjonariusz publiczny musi obejmować swoim zamiarem zarówno przekroczenie swoich uprawnień lub niedopełnienie obowiązków, jak i to, że działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego ( postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 10.10.2012 roku , sygn.akt V KK 27/12.

Dariusz Nejman

Dodaj komentarz: